Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Konkurs na najlepsze doniesienie i najlepszy poster Młodego Naukowca

Zapraszamy Doktorantów i Studentów, którzy są jedynymi autorami lub pierwszymi współautorami 
doniesień i posterów do uczestnictwa w Konkursach według Regulaminu Konkursu dla Młodych Naukowców.
Deklaracja uczestnictwa będzie składana podczas rejestracji poprzez złożenie podpisu na specjalnej liście.