Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publikacje pokonferencyjne

W ramach opłaty konferencyjnej nie zapewniamy publikacji pełnych tekstów artykułów. 


Autorom prac oryginalnych polecamy bezpłatną publikację w czasopiśmie z Impact Factor (IF) 
"International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health" ISSN 1232-1087 (IF = 0,695, 20 punktów na liście A MNiSW) 


Ponadto prace oryginalne mogą być po spełnieniu wymogów redakcyjnych opublikowane bezpłatnie
w czasopiśmie interdyscyplinarnym "Problemy Nauk Stosowanych" ISSN 2300-6110 (4 punkty na liście B MNiSW)


Autorom prac przeglądowych proponujemy bezpłatną publikację w zeszycie tematycznym 'Ekologia człowieka' 
czasopisma "Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych" ISSN 0023-4249 (12 punktów na liście B MNiSW)
W zeszycie tym można umieścić tylko ok. 20 artykułów, oczywiście po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
Duże znaczenie będzie miała dyscyplina czasowa, gdyż Redakcja Kosmosu oczekuje,
że prace przeznaczone do zamieszczenia w tym zeszycie (4/2016) zostaną złożone najpóźniej 15 czerwca 2016.
Artykuły w języku polskim lub angielskim najlepiej przywieźć na konferencję lub przysłać e-mailem na adres: ekoczlowiek@zut.edu.pl.


Istnieje także możliwość odpłatnego opublikowania prac oryginalnych uczestników konferencji w czasopiśmie
"Journal of Elementology" ISSN 1644-2296 (IF=0,643, 15 punktów na liście A MNiSW),
a także w czasopismach wydawanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie